در همه حال مهربان باش...

روزی مردی عقربی را دید که درون اب است او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهد..اما عقرب انگشت او را نیش زد....مرد  باز هم سعی کرد تا عقرب  را از اب بیرون بیاورد ..اما عقرب بار دیگر اورا نیش زد...

رهگذری او را دید و گفت: برای چه عقربی را که نیش میزند   نجات می دهی؟...

مرد در جواب گفت: این طبیعت عقرب است که نیش بزند ... اما  طبیعت من این است که عشق بورزم

چرا باید مانع عشق ورزیدن  شوم  فقط به این دلیل که عقرب طبیعتا"  نیش می زند؟

 

عشق ورزی را متوقف نساز..

لطف و مهربانی خود را دریغ نکن..

 

www.quickinsspirations.com

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید